Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, PT No. 3166, HSD No. 120718 Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda - RM2,916,000

193 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 6.5136 Hektar
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: PT No. 3166, HSD No. 120718, Pekan Bukit Selambau, 08010 Daerah Kuala Muda
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM2,916,000
Bank: SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 04-12-2017 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-157-03/2016
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Tanah Pertanian, PT No. 3166, HSD No. 120718  Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda PictureTanah Pertanian, PT No. 3166, HSD No. 120718  Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda PictureTanah Pertanian, PT No. 3166, HSD No. 120718  Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda Picture


LOKASIDAN PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah berkenaan adalahmerupakan sebidang tanah pertanian yangdigunakan sebagai penanaman kelapa sawityang dikenali sebagai PT No. 3166, HSD No. 120718, Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda, NegeriKedah Darul Aman
danmempunyaikeluasan tanah lebih kurang 6.5136 Hektar atau 16.0954 Ekar
(701,117 Kaki Persegi). Hartanah ini terletak lebih kurang 2 KM keutara Pekan Bukit Selambau. Hartanah ini adalah merupakan hartanah di bawah Pegangan Selama-lamanya dan berada di Luar KawasanRezab Melayu
.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu HargaRizab iaitu sebanyakRM2,916,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SAHAJA) dan kepada syarat-syaratjualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%daripada harga rizab iaitu RM291,600.00(Ringgit Malaysia : DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU ENAM RATUS SAHAJA)
dalambentuk Bank Deraf di atas nama SMALLMEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK MALAYSIA
disertakansesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.Fail :
38-157-03/2016 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaandan dimasukkan ke dalam PETI LELONGANyang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Bakiwang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalamtempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, PT No. 3166, HSD No. 120718 Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate