Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, No. 14 Jalan Berlian 1 Taman Berlian, Baling, Kedah - RM190,000

477 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 260 meter persegi/ 2,799 kaki persegi
Daerah: Baling
Alamat / Lokasi: No. 14, Jalan Berlian 1, Taman Berlian, 09100 Baling, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM190,000
Bank: PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 26-06-2018 Waktu: 09:30 AM

Nombor Rujukan: PTB/Q/15/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 1 Tingkat, No. 14 Jalan Berlian 1 Taman Berlian, Baling, Kedah Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIKNo.
Lot : Lot
60004No.
Hakmilik : GM 1042Mukim/Daerah/Negeri : Bandar Baling/Daerah Baling/Kedah Darul AmanKeluasan
Tanah : 260 Meter
Persegi (2,799 Kaki Persegi)Cukai
Tanah : RM91.00Pegangan : Selama-lamanyaKawasan
Rizab : Pengisytiharan
Rizab MelayuKegunaan
Tanah : BangunanSyarat
Nyata : RUMAH KEDIAMAN (BERKEMBAR)Tanah
yang terkandung dalam hakmilik ini

hendaklah digunakan sebagai
tapak satu

bangunan untuk kediaman sahaja.Sekatan
Kepentingan : Tidak DinyatakanPemilikberdaftar :
MOHD SHUKRI BIN MAHMUD

(No. K/P:
780924-02-5049), 1/1 bahagian
Bebanan : Digadaikan kepada PUBLIC ISLAMIC BANK

BERHAD,Berujukan :-Perserahan No. 1914/2010,Didaftarkan
pada 4 Oktober, 2010Endosen : Tiada

LOKASI/PERIHAL HARTANAH

Hartanah berkenaan terletak di kawasan TAMAN BERLIAN, hartanah ini berada 850 meter dari Pusat Bandar
Baling, Kedah Darul Aman. Hartanah ini dikenali sebagai Lot 60004, GM 1042, Bandar Baling, Daerah Baling, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih
kurang 260 Meter Persegi (2,799 Kaki
Persegi).
Hartanah ini beralamat NO. 14, JALAN BERLIAN 1, TAMAN BERLIAN,
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN
yang merupakan tanah pegangan ‘selama-lamanya’ dan berada ‘dalam
Kawasan Simpanan Melayu’
.

HARGA RIZAB : RM190,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU SAHAJA)

SYARAT-SYARAT TAWARAN LELONG

a)
Pihak yang hendak memasuki tawaran lelong ini
dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu deraf bank sebanyak 10% dari harga
rizab sebanyak RM19,000.00 (Ringgit Malaysia : Sembilan Belas Ribu Sahaja)
yang ditetapkan dan jika berlaku
kenaikan harga semasa lelongan maka perbezaan harga rizab 10%
itu hendaklah dijelaskan selepas lelongan tersebut. Bayaran deposit 10% dan bayaran baki
keseluruhan harga tawaran yang dibuat secara deraf bank hendaklah dibuat atas
nama “PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD”.
Pastikan deraf bank 10% dan salinan Kad
Pengenalan berserta Sjil Lahir penawar
hendaklah dimasukkan kedalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail (PTB(Q)15/2017) di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat itu. Sampul surat
yang telah di gam hendaklah
dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Baling,
Kedah Darul Aman.

b)
Jumlah penuh harga pembelian tidak dibayar serta-merta
selepas jualan itu ditutup oleh pembeli kepada Pemegang Gadaian.

c)
Di mana jumlah
penuh harga pembelian tidak dibayar serta-merta selepas jualan itu ditutup oleh
pembeli:-
I.
Maka amaun yang disebutkan dalam perenggan (a) di atas
hendaklah dibayar kepada Pemegang Gadaian dan hendaklah disimpan sebagai
deposit sehinggalah jumlah penuh harga pembelian tanah dibayar; dan
II.
Jika gagal menjelaskan baki harga pembelian, amaun yang
disebutkan dalam sub-perenggan (i) di atas hendaklah dikreditkan ke dalam akaun
Penggadai dengan tujuan untuk mengurangkan amaun sebagai terhutang kepada
Pemegang Gadaian;

d)
Baki harga
pembelian itu hendaklah dijelaskan dalam tempoh tidak lewat daripada
satu ratus dua puluh (120) hari daripada
tarikh jualan
itu, iaitu tidak lewat daripada 24
OKTOBER, 2018
dan tempoh tersebut
tidaklah boleh dilanjutkan
; dan

e)
Bila jumlah harga pembelian itu tidak dijelaskan
sebelum atau pada tarikh disebutkan dalam perenggan (d) di atas, amaun yang
dibayar sebagai deposit di bawah perenggan (c) di atas kepada Pemegang Gadaian
hendaklah digunakan untuk aturan-aturan di dalam seksyen 267 A.f)
Jika gagal menjelaskan baki harga pembelian, wang pertaruhkan sebanyak 10% akan
dirampas dan dilucuthak di bawah Seksyen 267A dan
hartanah ini akan dilelong semula.

g)
Syarat-syarat yang lain
akan diberi ketahui pada hari lelongan atau
boleh didapati daripada Pelelong Berdaftar, Peguam atau Pentadbir Tanah.

PEGUAM PELELONG BERDAFTAR
TETUAN SYARIKAT LIM KIAM HOON


Peguambela & Peguamcara


No. 26 & 27, 1st Floor,


Jalan Mawar 2, Taman Pekan Baru,


08000 Sungai Petani,


Kedah Darul Aman.


Tel : 04-4232061

Ruj. : PIBB/SP/F.33/2017 (nsn))


(U/p : Unit Lelong-Cik Nabila)
NOR HASIMAH BINTI ABD MANAP


Pelelong Berlesen Negeri Kedah Darul Aman


D/A SHIMA AUCTIONEER,


No. 1558, Tingkat 3, Jalan Kota,


05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN.


Tel : 012-455 0084 (H/P) 04-735 5459 (Office),


Fax : 04-730 6209,


Ruj:IMG/AUCT/KED-PTB/PIBB-SLKH/2018-034-NAM-farn


Email : [email protected]


Website : www.lelongharta.my
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 1 Tingkat, No. 14 Jalan Berlian 1 Taman Berlian, Baling, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate