Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, Lot 2120 GM 2358 Mukim Bongor, Baling, Kedah - RM178,200

279 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 1.7629 Hektar/ 4.3562 Ekar/ 6.1259 Relong/ 189,756.99 kaki persegi
Daerah: Baling
Alamat / Lokasi: Lot 2120, GM 2358, Mukim Bongor, 09100 Baling, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM178,200
Bank: BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 14-06-2022 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: PTB/Q/11/2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. HAKMILIK : GM No.
2358

NO. LOT : Lot
No. 2120

MUKIM /DAERAH/ : Mukim Bongor /Daerah Baling/ Kedah Darul AmanNEGERI

KELUASAN TANAH : 1.7629
Hektar / 4.3562 Ekar / 6.1259 Relong/189,756.99 Kaki Persegi

PEGANGAN : Selama-
lamanya

KAWASAN RIZAB : Pengisytiharan
Rezab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR : Yamtinah Binti Mohan(No. K/P : 640515-07-5112) – 1/1 bahagian

KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : KEBUN
GETAHMaka syarat surat keterangan ini tiada boleh
ditanamkandengan pokok-pokok getah dan ubi kayu di
atas tanah iniTiada
boleh didirikan atau dibangunkan sebarang kilangatau apa-apa jenis factory di atas tanah ini
melainkan dengansurat kebenaran daripada kepala pekerjaan
tanah.

SEKATAN KEPENTINGAN : Tidak
dinyatakan

CUKAI TANAH : RM53.00

BEBANAN : Digadaikan kepada Bank Pertanian Malaysia Berhad, No. Sykt :
811810-U,
berujukan:- No. Perserahan 774/2017
bertarikh 04/05/2017 surat kuasa wakil : 52/2013

ENDOSAN : TiadaLOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-Hartanah berkenaan merupakan Tanah
Pertanian
yang bersyarat ‘Kebun
Getah’
yang dikenali dengan, Lot No. 2120, GM No. 2358, Mukim Bongor, Daerah Baling, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih 1.7629 Hektar (4.3562 Ekar @ 6.1259
Relong @ 189, 756.99 Kaki Persegi).
Hartanah ini terletak
di Bukit Payong, di Mukim Bongor kira-kira 7.9 kilometer dari Pekan Baling. Ia boleh
diakses dari Pekan Baling melalui Jalan Baling-Weng pada jarak 6.1 kilometer
dan kemudiannya belok ke kiri pada jarak 300 meter. Seterusnya, belok ke kanan melalui
jalan tar mini pada jarak 600 meter, kemudiannya belok ke kanan melalui jalan
laterit sejauh 300 meter dan akhirnya belok ke kiri melalui jalan laterit sejauh
600 meter lagi untuk sampai ke lokasi hartanah berkenaan.Hartanah ini adalah merupakan pegangan Selama-lamanya
dan berada dalam Kawasan Rezab Melayu.HARGA RIZAB : RM178,200.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
TUJUH PULUH LAPAN RIBU DAN DUA RATUS SAHAJA)**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM178,200.00 (RINGGIT MALAYSIA : SERATUS TUJUH PULUH LAPAN RIBU DUA RATUS SAHAJA) dan tertakluk
kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga
rizab iaitu RM17,820.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH BELAS RIBU LAPAN RATUS DUA PULUH SAHAJA) atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD sebelum
lelongan awam dimulakan. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan
penawar dimasukkan ke dalam sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTB/Q/11/2019, di bahagian
atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul
surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan
di Pejabat Tanah Baling. Penyelesaian
baki harga belian setelah ditolak dengan deposit 10% daripada Harga Rizab
hendaklah dibayar oleh pembeli dalam
tempoh 120 hari dari tarikh
jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH BALING
di Pejabat Daerah dan Tanah
Baling No. Tel : 04-4701281 / 7028999, Fax : 04-4703296 / 7028989. (RUJ : PTB(Q)11/2019), atau
PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA Pihak Pemegang
Gadaian ataupun PELELONG
BERLESEN

Contact Che Had bin Dhali
" Tanah Pertanian, Lot 2120 GM 2358 Mukim Bongor, Baling, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate