Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, PT 1244 HSM 15/1994 MUKIM PADANG PELIANG, PENDANG, KEDAH - RM150,000

484 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 0.5.312 Hektar/ (1.313 ekar /57,178 kaki persegi)
Daerah: Pendang
Alamat / Lokasi: PT 1244, HSM 15/1994, MUKIM PADANG PELIANG, 067000 PENDANG, KEDAH
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM150,000
Bank: RHB ISLAMIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 16-11-2022 Waktu: 08:45 AM

Nombor Rujukan: PTP/07/2021
Contact name:
Telefon:AKAN MENJUAL HARTANAH BERKENAAN SECARA

LELONGAN AWAM

PADA HARI RABU, 16 NOVEMBER, 2022

PENDAFTARAN BERMULA JAM 8.45-9.45 PAGI,

LELONGAN PADA JAM 10.00 PAGI,

DI PERKARANGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENDANG,

06700 PENDANG, KEDAH DARUL AMAN.

BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. HAKMILIK : HSM 15/1994

NO. LOT : PT No. 1244

MUKIM & DAERAH/NEGERI : Mukim Padang Peliang, Daerah Pendang, Negeri Kedah

KELUASAN TANAH : 0.5312 Hektar ( 1.313 Ekar / 57,178 Kaki Persegi)

PEGANGAN : Pajakan 99 Tahun

TARIKH LUPUT PAJAKAN : 26 September 2093

KAWASAN REZAB : PENGISYTIHARAN REZAB MELAYU

PEMILIK BERDAFTAR : SHAHABUDIN BIN MOHAMAD

(NO. K/P : 550925-02-5055/ 4891379) , 1/1 Bahagian

KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : SYARAT KHAS : (Lain-lain jenis tanaman yang kekal, selain

daripada Getah, Kelapa Sawit atau Kelapa)

(i) Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah di

tanam dengan lain-lain Jenis Tanaman / Kampong / Dusun.

Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain kecuali tanaman

getah, kelapa sawit dan kelapa boleh juga ditanam di atas tanah

ini dengan syarat pemilik tanah hendaklah memberitahu

Pentadbir Tanah Daerah terlebih dahulu akan pertukaran jenis

tanaman itu serta keluasan tanaman tersebut.

(ii) Pokok-pokok getah, kelapa sawit atau kelapa tidak

dibenarkan ditanam atau dibiarkan tumbuh diatas tanah ini.

(iii) Tidak lebih dari 1/10 bahagian daripada tanah ini boleh

digunakan untuk bangunan yang dibenarkan oleh Seksyen 115

(4) Kanun Tanah Negara.

CUKAI TANAH : RM16.00

SEKATAN KEPENTINGAN : SYARAT SEKATAN KEPENTINGAN :

Ditegah membuat sebarang perkiraan kecuali gadaian di dalam

tempoh 10 tahun dikira dari tarikh daftar Surat Hakmilik melainkan

dengan kebenaran Menteri Besar Kedah.

BEBANAN : Digadaikan kepada RHB BANK BERHAD, No SYKT :6171-M

berujukan:- Perserahan No. 513/2003 Gadaian menjamin wang pokok

Didaftarkan pada 01 Jun, 2003

Suratkuasa wakil : 35/2002

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebidang Tanah Pertanian yang didirikan diatasnya Rumah Sesebuah Satu Tingkat yang dikenali sebagai HSM 15/1994, PT No. 1244, Mukim Padang Peliang, Daerah Pendang, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 0.5312 Hektar ( 1.313 Ekar / 57,178 Kaki Persegi). Hartanah terletak di Bukit Tegor, Off Jalan Pendang-Gajah Putih, Pendang, Kedah. Hartanah ini merupakan Pegangan Pajakan 99 Tahun dan berkahir pada 26 September, 2093 (berbaki 71 tahun). Ianya adalah Kawasan Rezab Melayu.

HARGA RIZAB : RM150,000.00

RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA)

** NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat

Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah

tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM150,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab iaitu sebanyak RM15,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA BELAS RIBU SAHAJA) dalam bentuk Bank Draf atas nama RHB ISLAMIC BANK BERHAD sebelum lelongan awam dimulakan. Pastikan Deraf Bank 10% dan salinan kad pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No : PTP/Q/07/2021, di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti lelongan yang disediakan di Pejabat Tanah Daerah Pendang. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan iaitu tidak lewat dari 16 Mac, 2023 kepada RHB ISLAMIC BANK BERHAD. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH PENDANG, KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-7028444) . No. Ruj: PTP/Q/07/2021. Unit lelongan atau peguam dan pelelong yang dilantik
Contact
" Tanah Pertanian, PT 1244 HSM 15/1994 MUKIM PADANG PELIANG, PENDANG, KEDAH "


Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate