Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 13A JALAN 2 TAMAN MERBOK PERMAI, MERBOK, KEDAH - RM130,000

395 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 121 METER PERSEGI/ 1302 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 13A, JALAN 2, TAMAN MERBOK PERMAI, 08400 MERBOK, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM130,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 17-08-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/13/2022
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084NO. HAKMILIK : GM
2586

NO. LOT : LOT
3998

MUKIM & DAERAH/NEGERI :
Mukim Merbuk, Daerah Kuala Muda, Negeri
Kedah

KELUASAN TANAH : 121.00
Meter Persegi (1,302 Kaki Persegi)

PEGANGAN : Selama-lamanya

KAWASAN RIZAB : Pengisytiharan Rezab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR : MUHAMMAD SYAFIQ BIN SAODIN(No. K/P : 880112-26-5491 / No. Tentera : 1154317)-1/1
bahagian

KEGUNAAN TANAH : BangunanSYARAT NYATA : RUMAH TERESTanah yang terkandung dalam hakmilik ini
hendaklahdigunakan sebagai tapak
satu bangunan
untukkediaman (Rumah Teres).CUKAI TANAH : RM40.00SEKATAN KEPENTINGAN : Ditegah tuan membuat sebarang perkiraan (dealings) di atastanah yang hendak dimajukan
sebagai tapak perumahan itumelainkan
tuan tanah bina dan peliharakan simpanan jalan itudan
taruh batu dan tar menurut taraf Jabatan Kerja Raya Sertaperbuat
parit-parit dengan sepuas hati Pengusaha Tempatanserta
mendapat sokongan daripada Jabatan Kerja Raya atau adajaminan
daripada Pengusaha Tempatan dan Jabatan Kerja Rayabahawa
jalan-jalan dan parit-parit itu dapat
disempurnakan.

BEBANAN : Dicagarkan kepada MINISTER
OF FINANCE(INCORPORATED)
MALAYSIA, PERBENDAHARAANMALAYSIA,
melalui No. Perserahan : 257/2009. Gadaianmenjamin
wang pokok.
Didaftarkan pada : 21 Januari 2009,LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Setingkat (Unit Tengah) yang
dikenali sebagai GM 2586, LOT 3998, Mukim Merbuk, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah
Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan
tanah lebih kurang 121.00
Meter Persegi (1,302 Kaki Persegi)
. Ianya ini terletak di dalam kawasan perumahan
yang dikenali sebagai Taman Merbok
Permai
dan beralamat No. 13A, Jalan
2, Taman Merbok Permai, 08400 Merbok, Kedah Darul Aman. Hartanah merupakan
pegangan SELAMA-LAMANYA dan PENGISYTIHARAN REZAB MELAYU.
HARGA RIZAB : RM130,000.00


(RINGGIT MALAYSIA
: SERATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA)


**NOTA :
Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM130,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SERATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA) dan
tertakluk kepada syarat- syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan.
Penawar yang berminat dikehendaki mendepositkan 10% daripada Harga Rizab iaitu RM13,000.00
(RINGGIT
MALAYSIA : TIGA BELAS RIBU SAHAJA) dalam bentuk Bank Draf atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum
lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar
oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari
dari tarikh jualan
kepada LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
SEKTOR AWAM.
Pastikan Bank Deraf 10%
dan Salinan Kad Pengenalan berserta Sijil Lahir
Penawar
hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKM/Q/13/2022, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah
dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kuala Muda.
Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan selewat-lewatnya pada 15 Disember, 2022 . Jika gagal,
wang deposit sebanyak 10% kepada Pemegang Gadaian akan dilucutkan dan
dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di bawah Seksyen 267 Kanun Tanah Negara
1965.

Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-421 2122) No. Ruj :
PTKM/Q/13/2022 atau, PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupun
PELELONG BERLESEN
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, NO. 13A JALAN 2 TAMAN MERBOK PERMAI, MERBOK, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate