Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 20 Jalan Sentosa 1 Taman Sentosa, Kupang, Baling, Kedah - RM126,000

510 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi / (1,400 kaki persegi)
Daerah: Baling
Alamat / Lokasi: No. 20, Jalan Sentosa 1, Taman Sentosa, Kupang, 09200 Baling, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM126,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 13-06-2022 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PTB/Q/3/2020
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO. HAKMILIK : H.S.(M) 530

NO. LOT : PT No.
3988

MUKIM /DAERAH/ : Bandar Kupang /Daerah Baling/
Kedah Darul AmanNEGERI

KELUASAN TANAH : 130
Meter Persegi / 1,400 kaki persegi

PEGANGAN : Selama- lamanya

KAWASAN RIZAB : Pengisytiharan Rezab Melayu

PEMILIK
BERDAFTAR
:
Mohamad Fadhil Bin Mohamad Nor(No. Tentera : 1149490) – 1/1 bahagian

KEGUNAAN
TANAH : Bangunan

SYARAT NYATA :
RUMAH KEDIAMAN TERESTanah yang terkandung dalam hakmilik ini
hendaklahdigunakan sebagai tapak satu bangunan untuk
kediaman(Rumah Teres) sahaja.

SEKATAN : Tidak dinyatakanKEPENTINGAN

CUKAI TANAH : RM46.00

BEBANAN : Digadaikan kepada
Minister of Finance (Incorporated)
Malaysia, Perbendaharaan Malaysia Jalan Duta Kuala Lumpur,
berujukan:- No. Perserahan 161/2009 bertarikh 02/02/2009

ENDOSAN : TiadaLOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-Hartanah Lelongan ini adalah merupakan
Sebuah Rumah Teres Setingkat [Unit
Tengah]
terletak di Taman Sentosa,
di bina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan’ yang dikenali sebagai H.S.(M) No. 520, PT No. 3988, Tempat Landak, Bandar Kupang, Daerah Baling,
Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai
keluasan tanah lebih kurang 130 meter
persegi (
1,400 Kaki Persegi). Hartanah ini beralamat di No 20, Jalan Sentosa 1, Taman Sentosa, Kupang, 09200 Baling, Negeri
Kedah Darul Aman.Hartanah ini adalah merupakan
pegangan Selama-lamanya dan berada dalam
Kawasan Rezab Melayu.HARGA RIZAB : RM126,000.00


(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
DUA PULUH ENAM RIBU SAHAJA)**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar
membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu
harga rizab sebanyak RM126,000.00 (RINGGIT
MALAYSIA : SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU SAHAJA)
dan tertakluk kepada syarat-
syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi Penawar yang
berminat dikehendaki mendepositkan terlebih dahulu DERAF BANK sebanyak 10% daripada harga rizab iaitu RM12,600.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA BELAS RIBU ENAM RATUS SAHAJA) atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum lelongan awam
dimulakan. Pastikan Deraf Bank 10% dan
salinan Kad Pengenalan Penawar serta Sijil Lahir Penawar
dimasukkan ke dalam
sampul surat yang bersesuaian dengan mencatatkan No : PTB/Q/3/2020, di bahagian atas sebelah kiri sampul
surat itu . Sampul surat yang telah
digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah
Baling. Penyelesaian baki harga belian
setelah ditolak dengan deposit 10% daripada Harga Rizab hendaklah dibayar
oleh pembeli dalam
tempoh 120 hari dari tarikh
jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10% akan dirampas.

Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR TANAH BALING di Pejabat Daerah
dan Tanah Baling No. Tel
: 04-4701281 / 7028999, Fax : 04-4703296 / 7028989
. (RUJ : PTB(Q)3/2020),
atau PEGUAMBELA DAN
PEGUAMCARA
Pihak Pemegang Gadaian ataupun PELELONG BERLESEN yang dilantik seperti di bawah :-

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 20 Jalan Sentosa 1 Taman Sentosa, Kupang, Baling, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate