Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO.29 JALAN DESARIA TAMAN DESARIA, BEDONG, KEDAH - RM100,000

423 times displayed

Tempat Lelongan: Pejabat Tanah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 139 METER PERSEGI/ 1500 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO.29, JALAN DESARIA, TAMAN DESARIA, 08100 BEDONG, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM100,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 17-08-2022 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: PTKM/Q/11/2022
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084NO. HAKMILIK : HSM
1696 (dahulunya HSM 1197)

NO. LOT : PT
3234

MUKIM & DAERAH/NEGERI :
Bandar Bedong (dahulunya Mukim Semeling),Daerah
Kuala Muda, Negeri Kedah

KELUASAN TANAH : 139
Meter Persegi (1,500 Kaki Persegi)

PEGANGAN : Selama-lamanya

KAWASAN RIZAB : Tiada

PEMILIK BERDAFTAR : 1. ABDUL ZUBIR BIN ABDULLAH(No.
Tentera : 1105819)
-1/2
bahagian2. ZURINA BINTI OTHMAN(No. K/P : 800621-02-5928) -1/2 bahagian

KEGUNAAN TANAH : BangunanSYARAT NYATA : RUMAH TERESTanah yang terkandung dalam hakmilik ini
hendaklahdigunakan
sebagai tapak satu bangunan
untukkediaman
(Rumah Teres) sahaja.

CUKAI TANAH : RM49.00

SEKATAN KEPENTINGAN : Ditegah tuan membuat sebarang
perkiraan (dealings) di atastanah yang hendak dimajukan
sebagai tapak perumahan itumelainkan
tuan tanah bina dan peliharakan simpanan jalan itudan
taruh batu dan tar menurut taraf Jabatan Kerja Raya Sertaperbuat
parit-parit dengan sepuas hati Pengusaha Tempatanserta
mendapat sokongan daripada Jabatan Kerja Raya atau adajaminan
daripada Pengusaha Tempatan dan Jabatan Kerja Rayabahawa
jalan-jalan dan parit-parit itu dapat
disempurnakan.

BEBANAN : Dicagarkan kepada MINISTER OF FINANCE (INCORPORATED)MALAYSIA, PERBENDAHARAAN MALAYSIA, melalui No.Perserahan : 7215/2002. Gadaian menjamin wang pokok.Didaftarkan pada : 20 November, 2002,

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:-

Hartanah berkenaan merupakan Sebuah
Rumah Teres Setingkat (Unit Tengah) yang
dikenali sebagai HSM 1696 (dahulunya HSM
1197)
, PT 3234, Bandar Bedong (dahulunya Mukim Semeling), Daerah
Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai keluasan
tanah lebih kurang 139
Meter Persegi (1,500 Kaki Persegi)
. Ianya ini terletak di dalam kawasan perumahan
yang dikenali sebagai Taman Desaria dan
beralamat No. 29, Jalan Desaria 2, Taman
Desaria, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman. Hartanah merupakan pegangan SELAMA-LAMANYA.
HARGA RIZAB : RM100,000.00


(RINGGIT MALAYSIA
: SERATUS RIBU SAHAJA)
**NOTA :
Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara
rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan.

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada satu Harga Rizab sebanyak RM100,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SERATUS RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat- syarat jualan
yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Penawar yang berminat dikehendaki
mendepositkan 10% daripada Harga
Rizab iaitu RM10,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SEPULUH RIBU SAHAJA) dalam
bentuk Bank Draf atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum
lelongan awam dimulakan. Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar
oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari
dari tarikh jualan
kepada LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
SEKTOR AWAM.
Pastikan Bank Deraf 10%
dan Salinan Kad Pengenalan berserta Sijil Lahir
Penawar
hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No : PTKM/Q/11/2022, di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat itu . Sampul surat yang telah digam hendaklah
dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Pejabat Tanah Kuala Muda.
Penyelesaian baki harga belian 90% hendaklah dibayar oleh pembeli
dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan selewat-lewatnya pada 15 Disember, 2022 . Jika gagal,
wang deposit sebanyak 10% kepada Pemegang Gadaian akan dilucutkan dan
dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di bawah Seksyen 267 Kanun Tanah Negara
1965.Untuk
keterangan lanjut, sila berhubung dengan PENTADBIR
TANAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN (Tel : 04-421 2122) No. Ruj :
PTKM/Q/11/2022 atau, PEGUAMBELA & PEGUAMCARA
ataupun
PELELONG BERLESEN
Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, NO.29 JALAN DESARIA TAMAN DESARIA, BEDONG, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate